Emer. Spa. Bag (14)

  • KRM Spaces Bag
  • Istor Standard Swiss Sharpener
  • KRM ชุดช้อนส้อมมีด

Rate this item
(1 Vote)
Rate this item
(1 Vote)
Rate this item
(0 votes)
Rate this item
(0 votes)
Rate this item
(1 Vote)
Rate this item
(0 votes)
Rate this item
(0 votes)
Rate this item
(0 votes)
Rate this item
(0 votes)
Rate this item
(0 votes)
Rate this item
(0 votes)
Rate this item
(0 votes)
Rate this item
(0 votes)

:การรับประกันสินค้า :
     สินค้าทุกชนิดจะมีระยะเวลาในการรับประกันต่างกัน กรณีที่สินค้ามีการแตกหัก เสียหาย หรือใช้การไม่ได้ทั้งจากตัวผลิตภัณฑ์ หรือจากการขนส่งสินค้า กรุณาแจ้งให้ทราบทันทีภายใน 24 ชม. นับจากวันที่ได้รับสินค้านั้น สินค้าต้องไม่มีการงัดแงะ เปลี่ยนแปลงส่วนหนึ่งส่วนใด หรือมีร่องรอยการแก้ไขใดๆก็ตาม ที่ไม่ได้มาจากทางผู้ผลิต หากมีร่องรอยดังกล่าว จะถือว่าหมดสิ้นการรับประกันทันที !

: การส่งคืนสินค้าเสีย เปลี่ยน หรือซ่อม :

     กรุณาส่งสินค้าพร้อมใบเสร็จ (สำเนาใบเสร็จก็ได้) หรือส่วนประกอบอื่นๆ ที่อยู่ในกล่องมาพร้อมกัน ส่งมา ที่อยู่ ดังนี้.

CFFThailand
71/2 ถ.จรัสเมือง แขวงรองเมือง
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Tel : 02-611-6251
Mobile Phone : 095-474-4592

- กรณีที่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน : ทางเราจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าส่งสินค้า (เปลี่ยน-ซ่อม) ทั้งไปและกลับให้กับทางลูกค้าเอง 

- กรณีที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน : ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการส่งเคลมสินค้า ทั้งภายในประเทศ และระหว่างประเทศ รวมถึงค่าภาษีอากรขาเข้า